Adatvédelmi tájékoztató

atlatszovarolistak.hu oldalon kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön személyes adatainak az atlatszovarolistak.hu weboldal használatával összefüggő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Az atlatszovarolistak.hu weboldalra bárki feltöltheti saját személyes adatait az ott hozzáférhető kérdőív kitöltésével abból a célból, hogy a weboldalon közzétett adatok alapján bárki képet alkothasson a hazai egészségügyi ellátás helyzetéről, az egészségügyi intézmények által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés terjedelméről és minőségéről. Sem a kérdőíven, sem más módon nem kérjük az érintetteket arra, hogy megadják nevüket, társadalombiztosítási azonosító jelüket vagy az azonosításukra alkalmas bámely más adatot, ugyanakkor – figyelemmel arra, hogy a közzétett információkból azok részletességétől függően következtetni lehet az érintett egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokra, valamint arra, hogy az érintett dönthet úgy, hogy a kitöltött kérdőíven kapcsolattartási célból megadja e-mailcímét és/vagy telefonszámát – minden megadott adat tekintetében biztosítjuk az érintettek számára az információs önrendelkezési jog gyakorlását.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérdőíven az érintettel való kapcsolattartás megkönnyítése érdekében bekért e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például az sem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Kik és milyen szervezési és biztonsági intézkedések mellett kezelik az adatokat?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 10., kapcsolattartási e-mailcím: [email protected]).

Az adatkezelő az atlatszovarolistak.hu oldalon feltöltött személyes adatokat jelszóval és titkosítással védett informatikai felületen kezeli. Az adatok tárolása az adatkezelő saját informatikai rendszerében, naplózott hozzáférés mellett történik. E rendszer működtetésében az adatkezelőt adatfeldolgozóként a Balkan Investigative Reporting Regional Network (székhely: Branilaca Sarajeva 14/2, 71000 Szarajevó, Bosznia Hercegovina, cégjegyzékszám: 20322942, adószám: 105133473, e-mail: [email protected], honlap: birn.eu.com segíti.

A kezelt, nyilvánosságra nem hozott adatokhoz csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező vezető tisztviselői és munkavállalói férnek hozzá.

Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 2. § (2) bekezdésében meghatározott Infotv.-rendelkezések alapján történik.

Milyen adatokat és meddig kezelünk, milyen jogalapon és milyen célból?

Az Önnel való, az érintetti joggyakorlást és – szükség szerint – a közzétett adatok adatkezelő általi, újságírói eszközökkel történő feldolgozását megkönnyítő kapcsolattartás céljából, az Ön által a kérdőív kitöltése során adott kifejezett hozzájáruló nyilatkozat alapján kezeljük az Ön e-mail címét és telefonszámát. Ezeknek az adatoknak a megadása nem kötelező a weboldal használatához, a kérdőívet az ezeket tartalmazó adatmezők üresen hagyásával is el lehet küldeni, illetve ezeket az adatokat nem tesszük közzé a weboldalon.

A weboldal működtetésének, a hazai egészségügyi ellátás helyzetének dokumentálásának céljából, de szintén az Ön által a kérdőív kitöltése során adott kifejezett hozzájáruló nyilatkozat alapján kezeljük a kitöltött kérdőívre adott válaszok alapján az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, kórtörténetével, klinikai kezelésével, fiziológiai vagy orvosbiológiai állapotával kapcsolatos adatokat.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, mely esetben az érintett adatokat haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása hiányában minden adatot a kérdőív kitöltésétől 2023. december 31-ig kezelünk.

Kérheti-e az érintett adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Az érintett az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és a GDPR szerinti feltételek (jogsértően kezelt vagy pontatlan tartalmú adat) fennállása kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben ezeket az adatokat haladéktalanul töröljük, korlátozási igény esetén pedig az adat törlése nélkül felfüggesztjük az adatok eredeti adatkezelési célra történő felhasználását.

Az érintett az adatai törlését kérheti emellett akkor is, ha szerinte az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. A törlési jog ugyanakkor nem terjed ki a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges adatkezelésre, valamint azon adatok törlésére, amelyek kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz és hogyan terjesztheti elő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. A személyes adatokról készült másolatot az Ön erre irányuló kérése alapján tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban adjuk ki. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogainak gyakorlását — éppen adatainak védelme érdekében — csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy ammenyiben lehetséges, úgy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az [email protected] emailcímen a kérdőív kitöltésekor megadott e-mailcíméről küldött e-mailben jelentse be. Ugyancsak az [email protected] emailcímen fogadjuk az adatkezelésünkkel összefüggő intézkedési javaslatait is.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: [email protected]

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: birosag.hu/torvenyszekek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., www.naih.hu fordulhat.